Spravujte súhlas so súbormi cookie
Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.
Funkčné
Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal, alebo na jediný účel vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.
Štatistiky
Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na štatistické účely.
Marketing
Technické úložisko alebo prístup sú potrebné na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.
VOP

Tento dokument obsahuje úplne znenie záväzných podmienok využívania Darčekových poukazov/kariet

spoločnosti X3M, s.r.o. Ružová 1002/22 900 31 Stupava – www.strelnicazohor.sk


 • Vystavovateľom darčekových poukazov je obchodná spoločnosť X3M, s.r.o.
 • Ružová 1002/22 900 31 Stupava, IČO53852079, DIČ2121523987, IČ DPHSK2121523987, podľa §4, ktorá je prevádzkovateľom a vlastníkom webového portálu a internetového obchodu www.strelnicazohor.sk
 • Darčekové poukazy sú vystavované v týchto variantách: 100 €, 200 €.
 • Darčekové poukazy je možné zakúpiť v internetovom obchode www.strelnicazohor.sk.
 • Po výbere príslušnej varianty Darčekového poukazu a jeho vložení do nákupného košíka, zvolí zákazník spôsob úhrady za Darčekový poukaz. Cena Darčekového poukazu v € je zhodná s peňažnou hodnotou uvedenou na vybranej variante Darčekového poukazu. Po vykonaní úhrady Darčekového poukazu obdrží Zákazník príslušný Darčekový poukaz na uvedený e-mail v procese nákupu. 
 • Kúpa Darčekového poukazu sa riadi Obchodnými podmienkami spoločnosti X3M, s.r.o.
 • Darčekový poukaz je možné využiť iba na nákup služieb spoločnosti X3M, s.r.o.
 • Trvanie platnosti Darčekového poukazu je časovo obmedzené na 6 mesiacov odo dňa od jeho vystavenia. Dátum konca platnosti Darčekového poukazu je vyznačený na prednej strane Darčekového poukazu. Darčekový poukaz sa po uplynutí doby trvania svojej platnosti stáva neplatným a nie je už preto možné ho ďalej použiť pre účely služieb spoločnosti X3M, s.r.o. Zákazník nemá nárok na vrátenie alebo preplatenie expirovaného a/alebo nevyužitého Darčekového poukazu.
 • Zakúpením Darčekového poukazu súhlasí zákazník s týmito podmienkami použitia Darčekových poukazov vystavených spoločnosťou  X3M, s.r.o.


Podmienky použitia darčekových poukazov


 • Hodnota uvedená na poukaze bude odpočítaná z ceny služby priamo na adrese: Bratislavská 1186/22A , 900 51 Zohor
 • Po použití kódu na úhradu sa poukaz stáva neplatným;
 • Poukaz nie je možné uplatniť za účelom nákupu nových darčekových poukazov;
 • Darčekový poukaz je nevratný a nemožno ho čiastočne alebo úplne vymeniť za hotovosť;
 • Hodnotu poukazu nemožno rozdeliť na viac nákupov, poukaz možno použiť len prijednorazovom nákupe;
 • Poukaz je platný “maximálne do 6 mesiacov od zakúpenia”, po uplynutí doby sa darčekový poukaz stáva neplatným, nie je povolené žiadne predĺženie doby použiteľnosti od dátumu vydania;
 • Pri tovare, na ktorého nákup bol uplatnený darčekový poukaz, bude pri vrátení tovaru, v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo v prípade oprávnenej reklamácie, vrátená suma prostredníctvom náhradného darčekového poukazu; Elektronický darčekový poukaz je zaslaný na e-mailovú adresu vami zadaného príjemcu “do 24 hodín od zakúpenia”;
 • Papierový darčekový poukaz nie je zasielaný. 
 • Vaša povinnosť a zodpovednosť je uviesť správnu e-mailovú adresu pre doručenie darčekových poukazov. Ak nie je možné na zadanú adresu doručiť, vyhradzujeme si právo pozastaviť doručenia darčekových poukazov. V prípade nesprávnych údajov nenesieme zodpovednosť za žiadne zlyhanie alebo oneskorenie v dodávke;
 • Na získanie podrobných informácií, ako postupovať pri uplatnení poukazu pri nákupe cez e- shop “Prosím kontaktujte nás na prostredníctvom týchto možností : Tel.:+421 910 119 274,  emailom: info@strelnicazohor.sk, osobne na adrese: Bratislavská 1186/22A , 900 51 Zohor, Zodpovedná osoba: Michal Ďurech”;
 • Spoločnosť “X3M, s.r.o.” nenesie po predaji poukazu zodpovednosť za darčekové poukazy, ktoré sú následne stratené, odcudzené či poškodené. Zaobchádzajte s darčekovým poukazom ako s hotovosťou. V prípade straty, krádeže alebo ukončenia platnosti poukazu nie je možné vyplatiť žiadnu sumu z poukazu;


Ochrana údajov a GDPR

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je :

X3M, s.r.o. , IČO53852079,  DIČ2121523987

Ružová 1002/22

900 31 Stupava

Slovenská republika (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

3. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.


II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.


III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.


IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.


V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.


VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.


VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.


VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.


V Zohore 1.4.2024